Un pinocchio per i bambini di Tirana

Fondazione Nazionale Carlo Collodi

La campagna di raccolta fondi è finalizzata a sostenere la realizzazione di un monumento dedicato a Pinocchio, il burattino più amato dai bambini di tutto il mondo, che verrà installata nel “Parco del Lago” di Tirana in Albania.

Iniziativa promossa da Parma capitale della cultura italiana in collaborazione con la Fondazione Nazionale Carlo Collodi con la partecipazione di Sinapsi Group e dell'associazione SCANDERBEG.

Il monumento rappresenta l’ultimo tassello del progetto di rigenerazione urbana col recupero sostenibile di un teatro all’aperto dedicato ai più piccoli ed intitolato proprio al nostro burattino ed al suo creatore Carlo Collodi, che hanno fatto parte da sempre dell’immaginario collettivo dei ragazzi in Albania.

Il monumento rappresenta simbolicamente l’amicizia e l’unità tra Parma e Tirana, due città che stanno vivendo una bella e importante espansione culturale.

Il teatro con il suo burattino contribuirà a restituire al parco la sua bellezza e regalerà ai bambini di Tirana e ai ragazzi in generale momenti di aggregazione e socialità.

Iban su cui effettuare le donazioni:

IT33C 02008 24901 00010 3683839

Causale Bonifico

Donazione opera a tema Pinocchio di K. Zoraqi a Tirana

Intestato a:

Fondazione Nazionale Carlo Collodi 

 

TRADUZIONE IN ALBANESE

Fushata e grumbullimit të fondeve ka si qëllim që të mbështesë realizimin e një monumenti që i kushtohet "Pinokut", kukullës prej druri më të dashur nga fëmijët e të gjithë botës, që do të  vendoset në "Parkun e Liqenit artificial" në Tiranë, Shqipëri.

Nisma promovohet nga qyteti i Parmës, kryeqytet i kulturës italiane,  në bashkëpunim me Fondacionin Kombëtar Italian Carlo Collodi, me pjesëmarrjen e Sinapsi Group dhe të shoqatës SCANDERBEG.

 Monumenti përfaqëson hallkën e fundit të projektit për rigjenerimin urban në zonën e Liqenit artificial në Tiranë, nëpërmjet rikuperimit të qëndrueshëm të teatrit të hapur për më të vegjlit që merr emrin pikërisht nga kukulla jonë prej druri dhe nga krijuesi i saj Carlo Collodi, që gjithmonë kanë qenë pjesë e fantazisë së përbashkët të fëmijëve në Shqipëri.

 Monumenti përfaqëson simbolikisht miqësinë dhe lidhjen ndërmjet Parmës dhe Tiranës, dy qytete që janë duke përjetuar një shtrirje kulturore të bukur e të rëndësishme.

 Teatri me kukullën e tij do të kontribuoj për t'i rikthyer parkut bukurinë e tij, ndërsa fëmijëve të Tiranës dhe fëmijëve në përgjithësi do tu dhurojë momente bashkimi dhe socializimi. 

 Numri IBAN ku mund të bëhen dhurimet:

 IT33C 02008 24901 00010 3683839

 Arsyeja: Transfertë bankare

 Dhurim për veprën me temën Pinoku të KLEMENT ZORAQI  në Tiranë

 Në emër të:

 Fondazione Nazionale Carlo Collodi